Skip to content

Verandermanager (open tot 6 april)

RemoteNederland, Gelderland, BarneveldPubliekszaken

Functieomschrijving

Een organisatie in verandering

We zijn op zoek naar een verandermanager die ons de komende periode ondersteunt in het veranderproces maar ons ook helpt groeien in ons denken over en handelen in verandering.


De samenleving verandert en de vraagstukken worden steeds complexer. De ambtelijke organisatie van de gemeente Barneveld verandert mee en moet steeds beter in staat zijn om om te gaan met en antwoorden te vinden op deze toename aan complexiteit.


Wat dit betekent voor de doorontwikkeling van de organisatie is vastgelegd in het Groeiplan 2021 - 2025, bekrachtigd door het College. De Ondernemingsraad is nauw betrokken. Het Groeiplan is een richtinggevend document en geeft een doorkijk naar wat de ambities van de organisatie zijn in lijn met dat wat de samenleving vraagt. Denken van buiten naar binnen, grote complexe vraagstukken worden opgavegericht opgepakt met een concreet doel en resultaat. Dit vraagt een andere wijze van (aan-) sturing (en inrichting) van de organisatie en een andere, veel meer integrale wijze van (samen-) werken van de medewerkers vanuit opgaven gestuurd.


De komende jaren wordt deze verandering op een organische en zoveel mogelijk participatieve wijze ontwikkeld en gerealiseerd.

De gemeentesecretaris/concerndirecteur (opdrachtgever) vraagt de verandermanager (opdrachtnemer) om dit veranderproces samen met het veranderteam verder vorm te gaan geven. Het veranderteam is samengesteld met vertegenwoordigers uit de organisatie (o.a. teamleiders, adviseurs) die ieder trekker zijn van een van de veranderdoelen.


Daarnaast coördineert het veranderteam (en voert deels mede uit) de realisatie van de activiteiten die belegd zijn in de organisatie. Deze activiteiten voortkomend uit het Groeiplan, worden afgestemd op inhoud en planning en uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Ook wordt meegenomen de afspraken die de concerndirecteur heeft gemaakt met de Ondernemingsraad over de wijze waarop zij in het proces betrokken worden.


Wat vraagt de organisatie van je/ wat is je rol?

Als verandermanager ben je samen met het veranderteam verantwoordelijk voor het gezamenlijk verder ontwikkelen, vormgeven en stroomlijnen van de noodzakelijke veranderingen om integraal en opgavegericht te gaan werken.


Je bent ontwikkelaar, aanjager en regisseur van ontwikkelingen en activiteiten vanuit de uitvoeringsagenda vanuit het Groeiplan. Je brengt deze activiteiten in samenhang, stelt doelen en mijlpalen, prioriteert en bewerkstelligt integraliteit en over de grenzen heen samenwerken. Je doet dit samen met het veranderteam.


Opdrachtgever/concerndirecteur vormt samen met de andere concerndirecteuren het concernteam dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de strategische vraagstukken en opgaven, de aansturing van de organisatieonderdelen en de realisatie van de veranderopgave. Je staat in nauw contact met de concernteam en rapporteert frequent over de ontwikkelingen en de voortgang.


Voor de opdrachtgever ben je naast opdrachtnemer vooral sparringpartner en geef je gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de voortgang en invulling van de veranderprocessen en de realisatie van de doelen en ambities.


In je advisering heb je oog voor en neem je mee aan welke randvoorwaardelijke zaken (processen, cultuurgedragingen etc.) er in de organisatie moet worden voldaan om de gestelde doelen duurzaam te verankeren. Tevens spiegel je de opdrachtgever / concernteam in haar optreden vanuit de geformuleerde ambities.


Dit doe je vanuit je deskundigheid zowel als veranderkundige alsmede die van verandermanager en de ervaring die je hebt opgedaan in vergelijkbare trajecten.


Je begrijpt hoe je bestuur, organisatie en medewerkers mee moet nemen in een verandering. Je weet welke dilemma’s en vraagstukken er kunnen spelen. Je begrijpt wat er veranderkundig gebeurt tijdens een veranderproces en je organiseert participatie en betrokkenheid van medewerkers en het overleg.


Wat ga je doen

 • Begeleiden, inspireren en (aan)sturen van het veranderteam met als doel de realisatie van de uitvoeringsagenda vanuit opgavengerichte en integrale samenwerking waarbij samenhang, doelen, mijlpalen en prioritering worden bewaakt
 • Samen met de opdrachtgever en het concernteam bepalen van de invulling van de veranderstrategie die past bij de toekomst van de organisatie en hier op een participatieve wijze vorm en inhoud aan geven
 • Vertaalslagen ontwikkelen over hoe organisatie en medewerkers onderdeel worden en zijn van de (cultuur-) verandering en daarbij aansluiten bij en werken met het veranderpotentieel
 • Organiseert participatie van medewerkers en het overleg in de organisatie. Creëert daarbij een lerend systeem
 • Is gesprekspartner voor de opdrachtgever en concernteam: meedenken, spiegelen, adviseren, ‘scherp’ houden
 • Rapporteren aan en informeren van opdrachtgever/concernteam

Vereisten

De kandidaat is:

 • Veranderkundig onderlegd
 • Kennis van en ervaring met veranderprocessen
 • Beheerst aantoonbaar verschillende verander strategieën- en hanteert een breed palet aan interventies
 • Het creëren van een lerende organisatie met en door middel van de veranderingen
 • Ervaring binnen overheidsorganisaties en met opgavegericht werken
 • Aantoonbare ervaring met het participatief ontwikkelen, vormgeven, begeleiden, regisseren en realiseren van veranderingen
 • Programmatisch kunnen sturen op voortgang, bewaking van doelen en prioriteiten
 • Een teamspeler die verbinding weet te leggen
 • Inzicht in en gevoel voor verhoudingen in de organisatie
 • Zien wat er speelt, patronen kunnen onderkennen en duiden. Kunnen werken met onderstromen.
 • Analytisch en empathisch
 • Out of the box denken
 • WO werk- en denkniveau

of

vacatures